My Thai Restaurant

21 John St N
Hamilton
L8R 1H1 ON